Skip to main content
Please wait...

Skupština KS utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju, javna rasprava trajat će 45 dana

Nakon cjelodnevne rasprave, Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga je uputila u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Objedinjavanje visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, kao i snažnije otvaranje visokog obrazovanja prema društvu i globalnim procesima, digitalizacija, te novi pristup nauci, neke su od ključnih odrednica nacrta novog zakona koje je navela resorna ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić.

Kazala je, između ostalog, i kako je vrijeme da se propisi Kantona Sarajevo o visokom obrazovanju harmonizuju sa evropskim propisima iz ove oblasti. U proteklom periodu,  Bosna i Hercegovina je ispunila najvažnije zahtjeve Bolonjskog procesa i uslove za uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja. Svi nadležni nivoi državne organizacije su donijeli potrebne zakonske i podzakonske akte, univerziteti su reorganizovani u jedinstvene institucije u statusu ustanova, a nastavni procesi i stjecanje kvalifikacija se već rutinski odvijaju u skladu sa standardima koji su mjerodavni i u drugim državama Evrope. Također,  jedan od bitnih razloga za donošenje novog zakona je i okončan proces integracije Univerziteta u Sarajevu, te UNSA od jula prošle godine funkcioniše kao jedno pravno lice u čijem sastavu su organizacione jedinice, odnosno fakulteti, akademije i instituti bez statusa pravnog lica.

Javnu raspravu organizuju i provode resorno ministarstvo i Vlada KS, koji su dužni podnijeti izvještaj Skupštini o rezultatima provedene javne rasprave sa primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na Nacrt zakona o visokom obrazovanju. Tokom trajanja javne rasprave bit će organizovani okrugli stolovi u cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg teksta Zakona o visokom obrazovanju.

Nakon glasanja o ovoj tački dnevnog reda, sjednica je prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno obaviještena.  

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba