Skip to main content
Please wait...

Odluke Vlade KS: Kanton Sarajevo finansirat će studiranje na još četiri studijska programa, proširene upisne kvote na četiri fakulteta

Studentima koji prvi put upišu prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na studijskim programima "Automatika i elektronika", "Elektroenergetika" i "Telekomunikacije", kao i na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije na studijskom programu "Kompjuterske i informacione tehnologije", prema već utvrđenom Planu upisa studenata u akademskoj 2022/2023. godini, troškovi studija biće finansirani iz Budžeta KS.

Vlada je donijela ovu Odluku na današnjoj sjednici i dala saglasnost Univerzitetu u Sarajevu da, prema već utvrđenom Planu upisa studenata, izvrši izmjenu strukture studenata na pomenutim organizacionim jedinicama i studijskim programima.

"Studenti/kandidati, učesnici Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini (prvi ciklus studija u oba upisna roka), koji su stekli uslov za upis na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu u statusu 'Redovni studij – troškove studija snose sami studenti', upisat će se u statusu 'Redovni studij – troškove studija snosi osnivač'.

Saglasnost se odnosi samo na izmjenu strukture studenata, a ne na povećanje broja studenata utvrđenog Planom upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022./2023. godini", navedeno je u Odluci.

Podsjećamo, Vlada KS je u junu donijela zaključak kojim će finansirati studij svim studentima koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa IT studijskih programa na ETF-u i PMF-u, odsjecima “Računarstvo i informatika” i “Teorijska i kompjuterska nauka”.

Nakon toga, Vlada je uvažila i inicijativu UNSA i Ministarstva privrede KS da besplatan studij bude omogućen i studentima na odsjecima "Automatika i elektronika", "Elektroenergetika" i "Telekomunikacije", kao i odsjeka "Kompjuterske i informacione tehnologije", koji su atraktivni i proizvode vrlo tražen i lako zapošljiv kadar na tržištu.

Vlada je danas dala saglasnost i za proširenje upisnih kvota, nakon prvog upisnog roka, Odlukom o proširenju broja i strukture studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija i integrisanog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022 /2023. godini.

Utvrđen je dodatni broj i struktura studenata koji se mogu upisati u prvu studijsku godinu I ciklusa studija i integrisanog studija, kako slijedi:

Medicinski fakultet :

-20 studenata na integrisanom studiju „Medicina“ (redovan samofinansirajući studij);

Akademija likovnih umjetnosti:

-jedan student na studijskom programu „Slikarstvo“ (redovan samofinansirajući studij);

Fakultet zdravstvenih studija:

-tri studenta na studijskom programu „Laboratorijske tehnologije“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Radiološke tehnologije“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Zdravstvena njega“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Sanitarno inžinjerstvo“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Fizioterapija“ (redovan samofinansirajući studij),

-tri studenta na studijskom programu „Zdravstveni nutricionizam i dijetetika“ (redovan samofinansirajući studij), te

Farmaceutski fakultet :

-10 studenata na integrisanom studiju (redovan samofinansirajući studij).

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba