Skip to main content
Please wait...

Uređenje i izgradnja zelenih i sportskih površina u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu

Povodom 12. augusta, Međunarodnog dana mladih, iz Vlade Kantona Sarajevo su poručili da je važno da zajednica prepoznaje potrebe mladih i stavlja javni prostor u funkciju razvoja, učenja i rekreacije novih generacija. Tako su na Kampusu Univerziteta u Sarajevu u julu i augustu angažovani radnici na poslovima čišćenja parka i rekonstrukciji sadržaja na zelenim površinama južnog dijela Kampusa. Cilj projekta je oživljavanje postojeće parkovske površine duž ulice Zmaja od Bosne, koji uključuje zaštitu postojećeg zelenila i novi koncept prostorne organizacije projektovan kao „Univerzitet u parku“. Prethodno podrazumijeva rekonstrukciju postojećih pješačkih staza, zamjenu ulične rasvjete, klupa, te postavku oko 500 metara nove trim staze koja prati prirodni raspored drveća i rastinja.

Decenijama se o podizanju modernog univerzitetskog centra razgovaralo, uz brojna ponuđena rješenja i ideje, ali ovi radovi predstavljaju konkretan iskorak Vlade Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Općine Novo Sarajevo i UNDP-a na putu ostvarenja ovog generacijskog poduhvata.

„Oživljavanjem ovog prostora Kampus prestaje biti samo mjesto prolaska do učionice ili kabineta, već mjesto učenja i susreta, gdje će studenti, ali i ostali građani, boraviti tokom cijelog dana i koristiti ponuđene sadržaje“, poručuje Edin Forto, premijer Vlade KS.

Trenutni radovi predstavljaju drugu fazu projekta uređenja i izgradnje zelenih i sportskih površina u okviru Kampusa Univerziteta u Sarajevu. Radovi su uslijedili nakon uklanjanja šest ruševnih objekata koji su predstavljali opasnost za prolaznike i stanovnike okolnih naselja. Sa početkom radova se čekalo na ljetni period i pauzu u radu fakulteta smještenih u Kampusu, a završetak je planiran u mjesecu septembru prije nego se studenti vrate u svoje klupe.

„Sadržaji koji su predviđeni projektnim zadatkom – pješačke staze sa nekoliko posebnih hortikulturno uređenih površina, tematski tretirane površine sa posebno dizajniranim urbanim mobilijarom, kao i trim staza za trčanje duž cijelog parka, će biti na raspolaganju studentima i profesorima našeg Univerziteta, ali i ostalim građanima Grada Sarajeva. Zahvaljujem Vladi Kantona Sarajevo, Općini Novo Sarajevo i Razvojnom programu Ujedinjenih nacija, koji su dali podršku cjelokupnom projektu“, dodaje rektor Rifat Škrijelj.

Lokalni organ uprave, općina Novo Sarajevo, u ovoj fazi je osigurala tehničku podršku UNDP-a pri nadzoru i provedbi projekta, što je učinilo cijeli pristup razvoju sportsko-rekreativne zone Kampusa znatno efikasnijim i provedivijim.

„Unapređenje kvaliteta obrazovanja kao i jačanje povezanosti nauke, akademske zajednice i razvoja su od izuzetne važnosti za napredak svakog društva. Ovaj projekt koji se realizuje u partnerstvu sa Vladom KS, Univerzitetom i Općinom Novo Sarajevo predstavlja investiciju u budućnost i iskorak ka sprečavanju odlaska mladih stvaranjem boljih uslova za studiranje u Bosni i Hercegovini“, poručuju iz Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH.

Izuzetna saradnja Univerziteta, Vlade KS, Općine Novo Sarajevo i UNDP-a u BiH važan je putokaz i drugim zainteresiranim donatorskim programima da postoji jasna spremnost brojnih aktera da se uključe i osiguraju da moderni Kampus Univerziteta u Sarajevu postane stvarnost.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba