Skip to main content
Please wait...

U Kantonu Sarajevo i dalje na snazi epizoda “Upozorenje“

I danas se nastavlja period prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, jer je zrak nezdrav za osjetljive kategorije, a što pokazuju evidentirana prekoraćenja zagađajućih materija u zraku na svim područjima gdje su locirane stanice za monitoring kvaliteta zraka, osim na području općine Hadžići. U ovoj općini su izmjerene vrijednosti zagađujućih supstanci nešto niže.

Ovakva situacija bi mogla potrajati do sutra kada se očekuje, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, promjena vremena praćena snijegom u jutarnjim satima i vjetrom umjerene jačine sjevernog smjera, te brzine od 3 do 6 metara u sekundi.

Usljed ovoga očekuje se i pad koncentracija polutanata koji će donekle popraviti kvalitet zraka.

Iz tog razloga, i dalje je na snazi epizoda “Upozorenje” u Kantonu Sarajevo, u okviru koje svi subjekti zaduženi za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS su obavezni primjenjivati sljedeće mjere:

 

 • Uvodi se zabrana održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama, koje vrši organ MUP-a na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva. Ovu mjeru dužni su provesti Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, Ministarstvo zdravstva, te MUP KS;

 • Intenziviranje nadzora nad tehničkom ispravnosti vozila sa stanovišta sumnje na prekomjerno zagađivanje okoliša, shodno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila ("Službeni glasnik BiH" br.33/19), koje će vršiti MUP KS;

 • Osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama putem znakova i naredbi koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS;

 • Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, čija je najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja. Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom ili opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste. Pored MUP-a KS, ovu mjeru dužni su provesti i Ministarstvo saobraćaja KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (saobraćajna i cestovna inspekcija);

 • Zabrana izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru, a koju su dužni osigurati Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i općine;

 • Primjena „mokrog postupka“ za zimsko održavanje cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama, te na najmanje 40 % najprometnijih lokalnih cesta. Za realizaciju ove mjere zaduženi su: Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, općine, upravitelji cesta na području Kantona Sarajevo - JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, te KJKP Rad;

 • Sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja moraju smanjiti temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno 3ºC. Za primjenu ove mjere zadužena je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS;

 • Smanjivanje broja radnih sati tehnoloških postrojenja, sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20 posto, a što će osigurati Ministarstvo privrede KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS, te pravna i fizička subjekata sa Liste koji u svojoj djelatnosti imaju emisije u zrak;

 • U zoni A se predviđa i pomjeranje radnog vremena organa uprave, javne administracije, uslužnih djelatnosti u cilju rasterećenja kapaciteta javnog prijevoza i saobraćajnih gužvi, te osiguranja boljeg protoka vozila na gradskim saobraćajnicama, a čije provođenje će osigurati Vlada i općine sa područja KS.

   

Slika