Skip to main content
Please wait...

Skupština KS utvrdila Nacrt zakona o visokom obrazovanju, javna rasprava trajat će 45 dana

Nakon cjelodnevne rasprave, Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o visokom obrazovanju, te ga je uputila u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Objedinjavanje visokog obrazovanja, inovacija i poduzetništva, kao i snažnije otvaranje visokog obrazovanja prema društvu i globalnim procesima, digitalizacija, te novi pristup nauci, neke su od ključnih odrednica nacrta novog zakona koje je navela resorna ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić.

Kazala je, između ostalog, i kako je vrijeme da se propisi Kantona Sarajevo o visokom obrazovanju harmonizuju sa evropskim propisima iz ove oblasti. U proteklom periodu,  Bosna i Hercegovina je ispunila najvažnije zahtjeve Bolonjskog procesa i uslove za uključivanje u evropski prostor visokog obrazovanja. Svi nadležni nivoi državne organizacije su donijeli potrebne zakonske i podzakonske akte, univerziteti su reorganizovani u jedinstvene institucije u statusu ustanova, a nastavni procesi i stjecanje kvalifikacija se već rutinski odvijaju u skladu sa standardima koji su mjerodavni i u drugim državama Evrope. Također,  jedan od bitnih razloga za donošenje novog zakona je i okončan proces integracije Univerziteta u Sarajevu, te UNSA od jula prošle godine funkcioniše kao jedno pravno lice u čijem sastavu su organizacione jedinice, odnosno fakulteti, akademije i instituti bez statusa pravnog lica.

Javnu raspravu organizuju i provode resorno ministarstvo i Vlada KS, koji su dužni podnijeti izvještaj Skupštini o rezultatima provedene javne rasprave sa primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na Nacrt zakona o visokom obrazovanju. Tokom trajanja javne rasprave bit će organizovani okrugli stolovi u cilju pripreme i izrade što kvalitetnijeg teksta Zakona o visokom obrazovanju.

Nakon glasanja o ovoj tački dnevnog reda, sjednica je prekinuta, a o njenom nastavku javnost će biti blagovremeno obaviještena.

 

Slika