Skip to main content
Please wait...

ODLUKA O UTVRĐIVANJU KONAČNE LISTE DOBITNIKA SREDSTAVA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH/UMJETNIČKOISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNIH PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU

Datum
Prilog Veličina
Odluka%20o%20utvr%C4%91ivanju%20kona%C4%8Dne%20liste%20dobitnika%20sredstava-Program%201.pdf (447.89 KB) 447.89 KB
Odluka%20o%20utvr%C4%91ivanju%20kona%C4%8Dne%20liste%20dobitnika%20sredstava-Program%202.pdf (269.93 KB) 269.93 KB
Odluka%20o%20utvr%C4%91ivanju%20kona%C4%8Dne%20liste%20dobitnika%20sredstava-Program%203.pdf (252.82 KB) 252.82 KB
1.Farmaceutski%20fakultet_2.docx (132.47 KB) 132.47 KB
2.Institut%20za%20geneti%C4%8Dko%20in%C5%BEenjerstvo%20i%20biotehnologiju_2.docx (132.69 KB) 132.69 KB
3.Institut%20za%20geneti%C4%8Dko%20in%C5%BEenjerstvo%20i%20biotehnologiju_2.docx (132.74 KB) 132.74 KB
4.%C5%A0umarski%20fakultet_3.docx (132.54 KB) 132.54 KB
5.%C5%A0umarski%20fakultet_2.docx (132.57 KB) 132.57 KB
6.Prirodno-matemati%C4%8Dki%20fakultet_2.docx (132.58 KB) 132.58 KB
7.Akademija%20scenskih%20umjetnosti_2.docx (132.15 KB) 132.15 KB
8.Akademija%20likovnih%20umjetnosti_2.docx (132.65 KB) 132.65 KB
9.Pedago%C5%A1ki%20fakultet_2.docx (132.28 KB) 132.28 KB
10.Fakultet%20sporta%20i%20tjelesnog%20odgoja_2.docx (132.05 KB) 132.05 KB
11.Filozofski%20fakultet_2.docx (132.14 KB) 132.14 KB
12.Pedago%C5%A1ki%20fakultet_2.docx (132.32 KB) 132.32 KB
13.Fakultet%20politi%C4%8Dkih%20nauka_2.docx (132.16 KB) 132.16 KB
14.Medicinski%20fakultet_2.docx (132.33 KB) 132.33 KB
15.Farmaceutski%20fakultet_2.docx (132.31 KB) 132.31 KB
16.Veterinasrki%20fakultet_2.docx (132.04 KB) 132.04 KB
17.Medicinski%20fakultet_2.docx (131.99 KB) 131.99 KB
19.Farmaceutski%20fakultet_2.docx (132.2 KB) 132.2 KB
20.Farmaceutski%20fakultet_2.docx (132.03 KB) 132.03 KB
21.Stomatolo%C5%A1ki%20fakultet_2.docx (132.27 KB) 132.27 KB
22.%20Gradevinski%20fakultet.docx (132.55 KB) 132.55 KB
23.%20Masinski%20fakultet.docx (132.28 KB) 132.28 KB
24.%20Gradevinski%20fakultet.docx (132.23 KB) 132.23 KB
25.Ma%C5%A1inski%20fakultet.docx (132.25 KB) 132.25 KB
26.Ma%C5%A1inski%20fakultet.docx (132.28 KB) 132.28 KB
27.Ma%C5%A1inski%20fakultet.docx (132.23 KB) 132.23 KB
28.Prirodno%20matemati%C4%8Dki%20fakultet.docx (132.17 KB) 132.17 KB
29.Prirodno%20matemati%C4%8Dki%20fakultet.docx (132.26 KB) 132.26 KB
31.Elektrotehni%C4%8Dki%20fakultet..docx (132.24 KB) 132.24 KB
32.Elektrotehni%C4%8Dki%20fakultet.docx (132.51 KB) 132.51 KB
33.Ma%C5%A1inski%20fakultet.docx (132.18 KB) 132.18 KB
34.Elektrotehni%C4%8Dki%20fakultet.docx (132.26 KB) 132.26 KB
35.Prirodno%20matemati%C4%8Dki%20fakultet.docx (132.61 KB) 132.61 KB
36.Institut.docx (131.93 KB) 131.93 KB
37.Elektrotehni%C4%8Dki%20fakultet.docx (132.29 KB) 132.29 KB
38.Prirodno%20matemati%C4%8Dki%20fakultet%20-%20Copy.docx (132.58 KB) 132.58 KB
39.Prirodno%20matemati%C4%8Dki%20fakultet%20-%20Copy.docx (132.57 KB) 132.57 KB
40.%20Institut%20za%20geneti%C4%8Dko%20in%C5%BEenjerstvo%20i%20biotehnologiju.docx (131.81 KB) 131.81 KB
41.Fakultet%20sporta%20i%20tjelesnog%20odgoja.docx (132.12 KB) 132.12 KB
IUS.docx (128.79 KB) 128.79 KB
SSST.docx (127.8 KB) 127.8 KB
1.Poljoprivredno-prehrambeni%20fakultet_0.docx (128.86 KB) 128.86 KB
2.%20Poljoprivredno-prehrambeni%20fakultet_0.docx (128.59 KB) 128.59 KB
3.Prirodno-matemati%C4%8Dki%20fakultet_0.docx (128.64 KB) 128.64 KB
4.%C5%A0umarski%20fakultet_4.docx (128.36 KB) 128.36 KB
5.Poljoprivredno-prehrambeni%20fakultet_0.docx (128.45 KB) 128.45 KB
6.Fakultet%20sporta%20i%20tjelesnog%20odgoja_0.docx (128.42 KB) 128.42 KB
7.Farmaceutski%20fakultet_0.docx (128.25 KB) 128.25 KB
8.Fakultet%20zdravstvenih%20studija_0.docx (128.5 KB) 128.5 KB
9.Farmaceutski%20fakultet_0.docx (128.59 KB) 128.59 KB
10.Farmaceutski%20fakultet_0.docx (128.62 KB) 128.62 KB
11.Ma%C5%A1inski%20fakultet_0.docx (129.71 KB) 129.71 KB
12.Ma%C5%A1inski%20fakultet_0.docx (128.58 KB) 128.58 KB
13.Gra%C4%91evinski%20fakultet_0.docx (128.51 KB) 128.51 KB
14.Elektrotehni%C4%8Dki%20fakultet_0.docx (128.74 KB) 128.74 KB
15.Elektrotehni%C4%8Dki%20fakultet_0.docx (128.56 KB) 128.56 KB
16.Elektrotehni%C4%8Dki%20fakultet_0.docx (128.42 KB) 128.42 KB
17.Elektrotehni%C4%8Dki%20fakultet_0.docx (128.53 KB) 128.53 KB
18.Poljoprivredno-prehrambeni%20fakultet_0.docx (128.01 KB) 128.01 KB
19.Prirodno-matemati%C4%8Dki%20fakultet_0.docx (128.27 KB) 128.27 KB
20.IUS__0.docx (123.58 KB) 123.58 KB
21.IUS%202.docx (158.8 KB) 158.8 KB
Akademija%20nauka%20i%20umjetnosti%20BiH_0.docx (124.83 KB) 124.83 KB
BKC_0.docx (123.71 KB) 123.71 KB
Ekonomski%20fakultet%20final_0.docx (132.83 KB) 132.83 KB
Fakultet%20islamskih%20nauka_0.docx (133 KB) 133 KB
Fakultet%20politi%C4%8Dkih%20nauka_0.docx (133.24 KB) 133.24 KB
Fakultet%20zdravstvenih%20studija_0.docx (133.31 KB) 133.31 KB
Gazi%20Husrev%20begova%20biblioteka_0.docx (123.41 KB) 123.41 KB
Institu%20za%20gnetei%C4%8Dko%20in%C5%BEenjerstvo%20i%20biotehnologiju_0.docx (133.18 KB) 133.18 KB
Katoli%C4%8Dki%20bogoslovni%20fakultet_0.docx (132.85 KB) 132.85 KB
Muzikolo%C5%A1ko%20dru%C5%A1tvo_0.docx (123.98 KB) 123.98 KB
Prirodno-matemati%C4%8Dki%20fakultet._0.docx (133 KB) 133 KB
Prirodno-matemati%C4%8Dki%20fakultet_1.docx (133.35 KB) 133.35 KB
%C5%A0umarski%20fakultet_1.docx (132.9 KB) 132.9 KB
Udru%C5%BEenje%20geografa_0.docx (123.57 KB) 123.57 KB
Veterinarski%20fakultet_0.docx (126.64 KB) 126.64 KB
UNSA_0.docx (125.27 KB) 125.27 KB
%C5%A0umarski%20fakultet_2.docx (126.19 KB) 126.19 KB
Prirodno-matemati%C4%8Dki%20fakultet_2.docx (126.53 KB) 126.53 KB
Filozofski%20fakultet_0.docx (126 KB) 126 KB
Akademija%20nauka%20i%20umjetnosti%20BiH_%C4%8Dlanarine_0.docx (124.53 KB) 124.53 KB

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba